Kỷ niệm chương vát cạnh dáng cao

 Chất liệu: Pha lê thủy tinh cao cấp

Hình dáng: Vát cạnh cao