Cốc sứ trắng bát tràng có nắp

Cốc sứ trắng Bát Tràng có nắp