Tư vấn làm quà tặng Đại Hội Liên Đoàn Lao Động

Tư vấn làm quà tặng Đại Hội Liên Đoàn Lao Động Đại hội Liên Đoàn Lao Động cấp cơ sở thường được diễn ra vào khoảng đầu tháng 7 đến cuối tháng 12 trong năm. Căn cứ vào tình hình thực tế thì các đơn vị sẽ tổ chức vào những thời gian khác nhau […]